menu

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Wennet Solutions BV (Wennet) gevestigd aan de Europalaan 300, 3526 KS te Utrecht.

1.2 De opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die Wennet opdracht verstrekt tot levering van producten, diensten c.q. werkzaamheden of het geven van advies,

1.3 De overeenkomst: de overeenkomst die Wennet met opdrachtgever sluit met betrekking tot het leveren van cloud oplossingen en het verlenen van dienstverlening op het gebied van implementatie, begeleiding en het ontwikkelen van maatwerk en het ondernemen van activiteiten die ermee samenhangen of eruit voortvloeien in de ruimste zin des woords, de overeenkomst komt tot stand bij ondertekening van de offerte door de opdrachtgever.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de
nakoming van alle tussen opdrachtgever en Wennet gesloten overeenkomsten.

2.2 Nadere afspraken, toezeggingen en verklaringen door of namens de Wennet binden
Wennet uitsluitend indien deze schriftelijk door hem zijn bevestigd.

2.3 Deze algemene leveringsvoorwaarden sluiten in geval van strijdigheid de toepassing van algemene voorwaarden, van opdrachtgever uit.

2.4 Behalve wanneer Wennet de klant schriftelijk een concreet resultaat heeft toegezegd, gelden de verplichtingen van Wennet als inspanningsverplichtingen. Wennet zal die zo goed mogelijk uitvoeren.

Artikel 3. Offertes

3.1 Offertes worden vrijblijvend door Wennet aangeboden en zijn gedurende 2 maanden na dagtekening geldig.

Artikel 4. Prijzen en prijswijzigingen

4.1 Alle prijzen worden vermeld exclusief omzetbelasting (B.T.W.) en eventuele reiskosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

4.2 De prijs die Wennet heeft opgegeven voor werkzaamheden die door hem worden geleverd, geldt uitsluitend voor werkzaamheden conform de opgegeven en overeengekomen specificaties. Meerwerk zal op basis van offerte worden gefactureerd.

4.3 Indien na datum van totstandkoming overeenkomst één of meer kostprijsfactoren een verhoging ondergaan van meer dan 5%, dan is Wennet gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen. Daartoe dient Wennet desgewenst deze prijsstijging aannemelijk te maken.

4.4 Tarieven kunnen jaarlijks geïndexeerd/aangepast worden aan de (markt)omstandigheden.

Artikel 5. Duur van de overeenkomst

5.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum van 36 maanden, tenzij anders overeengekomen. Beide partijen kunnen de overeenkomst door opzegging beëindigen. De opzegtermijn voor Wennet bedraagt twaalf maanden-, die voor de klant twee maanden voor aanvang van een nieuw kalenderjaar. Verlenging is met 12 maanden.

5.2 Opzeggingen dienen altijd schriftelijk (post of email) ingediend te worden.

Artikel 6. Leveringstermijn

6.1 Opgegeven levertermijnen door Wennet zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn, hoewel Wennet zich zal beijveren om zoveel mogelijk na te streven dat de op zoals weergeven in de overeenkomst wordt aangehouden. Indien een overeengekomen leveringstermijn met meer dan zeven dagen zal worden overschreden, wordt de opdrachtgever daarvan in kennis gesteld, uiterlijk 1 dag voor de overeengekomen opleveringstermijn.

6.2 De overeengekomen leveringstermijnen hebben niet tot strekking dat Wennet na het
verstrijken hiervan van rechtswege in verzuim is, doch hiertoe is steeds een schriftelijke ingebrekestelling vereist.

Artikel 7. Betalingen

7.1 Licenties voor de software zullen – tenzij schriftelijk anders overeengekomen – via automatische incasso maandelijks vooruit geïncasseerd worden.

7.2 Betaling van facturen voor meerwerk of overige dienstverlening dient te geschieden binnen de betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum.

7.3 Na het verstrijken van de betalingstermijn is opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling een rente over het factuurbedrag verschuldigd. De te vergoeden rente bedraagt voor elke maand of gedeelte hiervan 1% over het factuurbedrag dan wel 1/12 deel van de wettelijke rente indien laatstgenoemde hoger is.

7.3 Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever naast het verschuldigde factuurbedrag en de daarover verschuldigde rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. De buitengerechtelijke kosten worden berekend naar het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten met een minimum van 75,00 euro.

7.4 Wennet heeft het recht om overeenkomsten door opzegging of ontbinding onmiddellijk te beëindigen, indien de klant zijn verplichtingen niet nakomt en of in het geval van faillissement of surseance van de klant.

7.5 Wennet heeft het recht de toegang tot de applicatie te blokkeren, indien de klant zijn betalingsverplichting niet nakomt. Wennet zal pas overgaan tot blokkeren / opzeggen van de dienstverlening als er 3 licentie facturen (dus minimaal 3 maanden) zonder gegronde reden onbetaald blijven. Uiteraard zal de klant hiervan tijdig geinformeerd worden.

Artikel 8. Klachten / storingen

8.1 Klachten over de dienstverlening dienen schriftelijk aan Wennet worden gemeld.

8.2 Er geldt een streeftermijn van 2 weken voor afhandeling van de klacht.

8.3 Een gemelde klacht ontslaat de opdrachtgever niet van haar betalingsplicht.

8.4 Storingen zullen binnen een streeftermijn van 4 uur worden opgelost.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

9.1 Wennet garandeert dat Omniboxx voldoet aan de specificaties die zij opgeeft. In geval van fouten zal Wennet deze altijd zo snel mogelijk herstellen. Tenzij daar een expliciete afspraak over is gemaakt, kan Wennet helaas geen garantie afgeven dat haar software aan alle doelen zal voldoen die de klant heeft. Als deze doelen kenbaar worden gemaakt, kan Wennet daar natuurlijk wel over meedenken. Wennet besteed grote zorg aan een juiste werking van Omniboxx en een correcte uitvoering van haar dienstverlening.

Ondanks deze inspanning kunnen er zaken verkeerd gaan die voor de klant tot schade leiden. Wennet heeft zich tegen het risico van bepaalde vormen van schade verzekerd.

Aansprakelijkheid is alleen dan van toepassing indien Wennet deze fout redelijkerwijs had kunnen voorkomen.

Als de gebeurtenis is verzekerd, is de aansprakelijkheid van Wennet beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar wordt uitgekeerd. Wanneer er sprake is van een niet door een verzekering gedekt risico, dan zal de aansprakelijkheid van Wennet beperkt zijn tot maximaal 3 maal de maandelijkse vergoeding.

9.2 Wennet is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van fouten of tekortkomingen in gegevens die door of namens de opdrachtgever zijn verstrekt.

9.3 Wennet is niet aansprakelijk voor (gevolg)schade welke het gevolg is van het uitvallen van, het opgetreden van storing in, of het anderszins niet of onvoldoende functioneren van, door haar bij de uitvoering van een overeenkomst gebruikte apparatuur, tenzij de storing te wijten is aan opzet of grove schuld van één van de bij Wennet in dienst zijnde werknemers.

9.4 Wennet is niet aansprakelijk voor schade welke het gevolg is van het niet of onjuist doorgeven aan de opdrachtgever van door de Wennet voor de opdrachtgever ontvangen poststukken, telefoon, fax of e-mail berichten.

9.5 Wennet is niet aansprakelijk voor schade welke het gevolg is van het te laat, onjuist of niet bezorgen van in opdracht van de opdrachtgever door haar verzonden poststukken.

9.6 Wennet is niet aansprakelijk voor enige schade bij opdrachtgever voortkomend uit, dan wel samenhangend met enige tekortkoming met betrekking tot de uitvoering van een overeenkomst of het geleverde, tenzij de tekortkoming van Wennet te wijten zou zijn aan opzet of grove schuld van één van de bij Wennet in dienst zijnde werknemers.

9.7 Wennet is niet aansprakelijk jegens derden die schade geleden menen te hebben op grond van de door Wennet, ten behoeve van opdrachtgever, uitgevoerde opdracht. Wennet wordt door opdrachtgever gevrijwaard tegen alle schadeclaims van deze derden.

9.8 Wennet en de klant zijn niet aansprakelijk ten opzichte van elkaar als er sprake is van overmacht in de zin van de wet. Onder overmacht wordt ook verstaan: overmacht bij toeleveranciers van partijen, ondeugdelijke nakoming van verplichtingen van toeleveranciers die door de klant aan Wennet zijn voorgeschreven, storingen in het elektriciteitsnet en storingen die dataverkeer belemmeren voor zover de oorzaak daarvan niet is te wijten aan partijen zelf.

Artikel 10. Hosting

10.1 Wennet betrekt diensten van derden voor de hosting van Omniboxx.
Wennet heeft een overeenkomst met de provider waarin de SLA en garantie is
vastgelegd. Wennet conformeert zich aan deze SLA en garantie maar kan niet afwijken van hetgeen door de hosting partij wordt gedekt.
10.2 Naast de back up op de applicatie server (dagelijks) draait op een tweede – fysiek gescheiden – locatie een mirror van de applicatie server.

Artikel 11. Intellectueel eigendom

11.1 Het intellectuele eigendomsrecht van Omniboxx en diensten berust (en blijft berusten) bij Wennet. De klant mag Omniboxx gedurende de looptijd van de overeenkomst alleen voor
zijn eigen organisatie gebruiken onder de afgesproken voorwaarden.

11.2 Zonder uitdrukkelijke toestemming van Wennet mogen uitgewerkte ideeën, adviezen, concepten, websites, databases, offertes e.d. op generlei wijze worden vermenigvuldigd, aan derden ter inzage worden gegeven en/of in strijd met enig ander intellectueel recht worden aangewend.

Artikel 12. Privacy

12.1 Wennet neemt privacy zeer serieus en zal informatie over de klant op een veilige manier verwerken en gebruiken. Wennet verzamelt gegevens over het gebruik van haar producten. Deze gegevens ondersteunen Wennet om inzicht te krijgen of, hoe en hoe vaak bepaalde onderdelen van het product gebruikt worden. Met deze gegevens kan Wennet haar producten en dienstverlening verbeteren. Wennet zal deze gegevens niet voor een ander doel gebruiken of aan derden ter beschikking stellen. Wennet zal zonder expliciete toestemming van de klant haar gegevens niet aan derden verstrekken. Wennet kan de gegevens van de klant wel aan derden verstrekken voor zover zij daartoe op basis van wettelijke bepalingen verplicht is. Omniboxx beschikt over verschillende maatregelen om de klantdata optimaal te beschermen. Door het toepassen van zowel administratieve als technische systemen, hebben alleen geautoriseerde gebruikers toegang. Alle klantdata wordt per klant apart opgeslagen. De datacenters waar Omniboxx gebruik van maakt, bevinden zich in Nederland en vallen onder Nederlandse wet- en regelgeving en voldoen aan de strengste eisen op het gebied van fysieke beveiliging. De eigenaar van deze datacenters heeft haar activiteiten juridisch gescheiden tussen de verschillende geografische gebieden waar zij actief zijn.

Artikel 13. Toepasselijk recht

13.1 Alle geschillen betrekking hebbende op, voortvloeiende uit of verband houdende met de door Wennet gesloten overeenkomsten zullen indien deze geschillen behoren tot de bevoegdheid van de Arrondissementsrechtbank, dienen te worden behandeld door de Rechtbank Utrecht.